Utsläppen började minska före Paris-avtalet

Vissa bedömare är skeptiska till klimatavtalet i Paris och menar att det man konkret och juridiskt förbundit sig till betyder så lite för klimatuppvärmningen att det saknar betydelse.

Faktum är ändå att förändringar till det bättre redan pågått en tid, utan avtal.

Det finns mycket som tyder på att en förändring faktiskt startade många år före mötet i Paris. Verkligheten ligger något före politiken i det här fallet. År 2014 var en vändpunkt i historien, då ökningen av växthusgas koncentrationen planade ut samtidigt som vi hade global ekonomisk tillväxt. Det här brukar kallas frikoppling, och betyder att vi kan öka konsumtionen i världen utan att öka utsläppen. Enligt preliminära uppgifter förstärktes den här positiva trenden en aning för 2015.

De här goda nyheterna beror på att energibesparande teknik vinner terräng i världen. Vidare har nybyggd kraftproduktion baserad på förnybara energislag ökat snabbare än de fossila.

Hur kan det komma sig – utan att det funnits globala klimatavtal?

En förklaring som inte har med klimatavtalet att göra är teknologievolutionen. All teknologi är i ständig utveckling och tiden är nu mogen för omvälvning inom fordon, energiframställning och -lagring och eldistribution.

Industrin strävar alltid efter minsta möjliga energianvändning och insatsresurser eftersom det sparar pengar. Det driver teknologisk utveckling.

Enskilda människor vill inte heller slösa dyrbar energi i onödan och blir också alltmer medvetna om miljön.

Betydande genombrott har skett bara de senaste åren inom flera teknologiområden. Kol och olja börjar helt enkelt utsättas för ökad ekonomisk konkurrens.

Men klimatavtalet har trots allt också betydelse. Inom affärsvärlden och industrin utgår man i allt högre grad ifrån att utsläppskraven skärps alltmer och att CO2-neutral teknologi blir mera efterfrågad. Det är helt enkelt en affärsmöjlighet man inte vill missa.

Marknaden, inte minst börsen, reagerar som bekant varken i realtid eller endast på faktaunderlag, utan den reagerar på vad man tror kommer att ske i framtiden. Eller snarare på vad man tror att andra tror kommer att ske i framtiden. Ingen vill vara den som missar tåget, alla vill vara med och ta del av en framväxande business. Investerare i hela den industriella kedjan kommer att söka tillväxt inom områden som kan förtjäna pengar på klimatvänlig teknik.

Därför fungerar inte bara de reella utsläppsavtalen utan också hot om sådana.

Parisavtalet kommer att uppföljas med nytt möte om fem år med målsättningen att skärpa det, och det är något som investerare och företag redan idag beaktar i sina strategier.

Teknikskiften sker således också utan avtal, om än långsammare. Klimatavtalet påskyndar alltså en naturlig utveckling.

Enligt de flesta klimatforskare i världen är det bråttom, och därför behövs klimatavtalet vid sidan av teknologievolutionen.

Nu är det upp till varje nation att utifrån sina egna förutsättningar själv bestämma hur man lever upp till Paris-avtalet.